Длъжностите за резервисти да се преструктурират като организационни единици в активните сили

13.06.2017 г. Длъжностите за резервисти да се преструктурират като организационни  единици в активните сили

Не се реализира замисълът за формиране на организационни единици /взвод, рота/, окомплектовани само с резервисти, които да представляват 10% от личния състав на формированието. Поради тази причина определените в щатните разписания длъжности за резервисти са само отделни бройки, които в повечето случаи са ненужни на формированието. Това е една от причините Законът за резерва на Въоръжените сили да бъде неефективен. Изводът е в становище, изпратено до министъра на отбраната, от  Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната.

Otbrana.com

***

ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

ГОСПОДИН КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

СТАНОВИЩЕ

на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната

по предложения Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 145 на Министерския съвет от 06 юли 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Неправителствените организации, членуващи в Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната (КООСО), ръководени от желанието да бъдат полезни на Министерството на отбраната в усилията му за повишаване боеспособността на Българската армия, обсъдиха предложените от Вас текстове за изменение и допълнение на „Правилник за прилагане на Закон за резерва на въоръжените сили на Република България".

Подкрепяме  виждането  окомплектоването на доброволния резерв да се извършва и с привличане на освободените от военна служба военнослужещи без провеждане на  конкурс. Подкрепяме и предложението резервисти да се назначават на длъжности в активните сили по заместване за определено време.Това ще даде възможност добре подготвени военнослужещи след напускане на БА да се назначават на длъжности, съответстващи на тяхната квалификация.Този подход до известна степен може да намали некомлекта на доброволния резерв и да повиши неговото качество.

Предложените промени в правилника обаче трудно биха довели до желания резултат. Много от тях са неясни и повече объркват, отколкото да посочват реда за попълване на доброволния резерв. Така например въведените нови членове 4а и 4б в Правилника  са много общи и неточни. Не е ясно   как длъжностите в доброволния резерв от други военни формирования ще достигнат до всички военнослужещи, излизащи от системата на БА преди те да бъдат обявени в заповедта за провеждане на конкурс. Идеята, че те ще посещават военните окръжия за да се информират е по-скоро наивна. Дори и тази хипотеза да се приеме, в поправките към Правилника не е посочено кога и как тези длъжности ще се обявят във военното окръжие преди обявяването им в заповедта за конкурса. Никъде в правилника не се посочват изисквания за местоживеенето на кандидатите за доброволния резерв. По такъв начин хора от София могат да се назначават на длъжности в Бургас или Варна. Това пречи за ефективното използване на такъв резервист и в много случаи той се води само на отчет. 

Дадената в чл. 19а възможност - при отказ работодателят да подпише допълнителното споразумение да се прекратява договора за служба в доброволния резерв на кандидата, на практика обезсмисля цялата идея за доброволния резерв. Правилникът трябва да посочи кой трябва да се срещне с работодателя за да му изясни реда за използване на резервиста и какви предимства или стимули му носи това. Изпращането само на писма за уведомяване не могат да постигнат желания резултат. Освен това трябва да се посочат някакви стимули или облекчения с които ще се ползва работодателя в случай,  че от неговата фирма има служители или техника в резерва. Такива стимули и предимства трябва да има и за резервистите. Никъде не са посочени задълженията и правата на резервистите. Това дава възможност резервистите да нямат никакви отговорности и да не знаят за какво са назначени там. Необходимо е резервистите от доброволния резерв веднъж в месеца (последната събота и неделя) да се явяват във военното формирование, където да провеждат обучение и тренировки за изпълнение на функционалните си задължения.

Не е ясен смисълът на чл.38 ал.3 и чл.39 ал.1 където се говори за провеждане на начална и специална подготовка на резервистите. Гражданите следва да сключват договор за служба в доброволния резерв след като получат военна подготовка.

Направената в чл. 43 ал. 3 поправка, която задължава центровете за подготовка да изпращат ежегодни анализи за подготовката на резервистите е безсмислена и има за цел да легитимира УЧР като участник в този процес. Не това е задължението на тази структура. Съгласно концептуалните и нормативните документи УЧР  е структурата, която отговаря за привличането, подбора, обучението и развитието на човешките ресурси във въоръжените сили. Затова тя трябва да ръководи и контролира всички дейности свързани с набирането на резервистите. Създава се реална възможност доброволният резерв, а от там и формированията, да се окомплектоват в по-голямата си част с личен състав на възраст по висока от пределната възраст за служба във въоръжените сили.

Не се търсят пътища за привличане на младите хора за служба в доброволния резерв, а от там и на военна служба в БА. Отмяната на чл. №№ 44 – 50 от Правилника, уреждащи военното обучение на гражданите  и замяната им  в бъдеще с друг нормативен документ крие риск това да се проточи във времето.

В Правилника не е описана добре системата за набиране на резервисти. Не са посочени всичките й елементи и взаимовръзките между тях. Не са определени функциите на отделните елементи и реда и времето за тяхното реализиране. Не е ясно коя е надсистемата, която ще осъществява обратната връзка и ще извършва  контрол на дейностите по попълването на доброволния резерв. Липсват стимули и санкции, което значително демотивира изпълнителите.  

Посоченият ред и дейности не съответстват на средата в която функционира системата за попълване с резервисти. БА е на пазара на труда в конкуренция с много държавни учреждения, частни фирми и организации. Това изисква съвсем друг подход за набиране на необходимите на БА резервисти.

Уважаеми господин министър,

Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната с особено внимание се отнася към реализирането на Закона за резерва. За пръв път той бе разработен от Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО, член на КООСО и внесен през 2007 година в Народното събрание за обсъждане. Членове на наши организации участваха и през 2011 и 2012 година в подготовката на Закона за резерва и Правилника за прилагането му. През 2016 година КООСО откликна на предложените от Министерството на отбраната предложения за промяна в текстовете на Закона. Беше организирана и проведена конференция за обсъждане на текстовете, предложени за промяна в Закона. До министъра на отбраната, господин Ненчев беше изпратено писмо с изводите и становището на участващите в конференцията, които обаче не бяха възприети.

Като използвахме опита и знанията  на членове от нашите организации ние извършихме анализ на причините за некомплекта от резервисти. На основата на анализа бяха направени предложения за решаване на този проблем. Проведохме и редица работни срещи с представители на Министерството на отбраната и военните формирования.

Накратко изводите които правим за неефективното прилагане на Закона за резерва са следните:

1. Не се реализира замисълът за формиране на организационни единици /взвод, рота/ окомплектовани само с резервисти, които да представляват 10% от личния състав на формированието. Поради тази причина определените в щатните разписания длъжности за резервисти са само отделни бройки, които в повечето случаи са ненужни на формированието.

2. Във военновременните формирования няма създадени организационни структури, които да отговарят за мобилизацията, както и ядра, които да приемат и формират отделните формирования в случай на мобилизация.

Отчитайки проблемите с резерва ние Ви предлагаме:

1. Министерството на отбраната да преструктурира длъжностите за резервисти и ги формира като организационни  единици в активните сили.

2. Част от утвърдения брой резервисти да бъдат дадени на разположение както на военните формирования, така и на военните окръжия, със задача да участват в мобилизирането на военновременните формирования. Тези резервисти в мирно време да имат задължение по отчета и съхранение на документи,  имущества, техника и въоръжение на мобилизационните формированията, а за военно време да се назначават на основни длъжности във военновременните формирования.

3. Военната подготовка на гражданите да се извършва по план на Централното военно окръжие, утвърден от министъра на отбраната.

КООСО е готова да съдейства на МО по въпросите на резерва, като и за окончателното изготвяне на поправките в Правилника за прилагане на Закона за резерва.

Становището е разработено от работна група на КООСО под ръководството на почетния председател на Конфедерацията, полк. о.р. Иван Иванов.

06.06.2017 г.

София