Попълват състава на армията с хора и техника

30.05.2017 г. Попълват състава на армията с хора и техника

 До 30 юни трябва да се разработят конкретни планове за попълване на недостига от личен състав в сектор Сигурност и мерки за повишаване на неговата квалификация, мотивация и престиж. Това е едно от решенията на днешния Консултативен съвет за национална сигурност.

Otbrana.com

Стратегията за национална сигурност вече не съответства на съвременната среда за сигурност и предстои да бъде актуализирана и усъвършенствана до края на  2017 г., за да отговори на съвременните предизвикателства.  Това стана ясно от изявлението на президента Румен Радев след заседанието на Консултативният съвет за национална сигурност към държавния глава на тема „Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България и необходими мерки за нейното укрепване“. Държавният глава уточни, че участниците в Съвета са подкрепили и актуализирането и усъвършенстването на нормативната уредба, регламентираща устройството и функционирането на системата за управление и защита на националната сигурност и включените в нея държавни органи и структури, съобщава прессекретариатът на президента.

Като основен приоритет по време на Съвета е бил откроен попълването на недостига от личен състав в сектор „Сигурност“, повишаване на неговата мотивация и престиж и ускоряване на проектите за модернизация. Президентът Радев посочи, че поддръжката на наличната техника, въоръжението и оборудването, до замяната им с нови образци, е било подкрепено с консенсус от членовете на КСНС, както и създаването на условия за повишаване на квалификацията и подготовката на личния състав.

Да бъде изготвен анализ и предложения до 20 юни т.г. за перспективите за интегрирано развитие на сектор „Сигурност“ и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за следващите 5 години, е било решено още по време на заседанието. Президентът Радев подчерта значението на пълноценното участие на българската отбранителна индустрия в развитието на сектор „Сигурност“, както и на приемането на програми за индустриално сътрудничество, свързани с проектите за модернизация.

Държавният глава благодари на всички участници в КСНС за отговорното и конструктивното им участие по време на заседанието и за взетите решения.

***

Становище и предложения на Консултативния съвет за национална сигурност, относно актуални рискове и заплахи за националната сигурност на Република България и необходими мерки за нейното укрепване

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за националната сигурност на Република България в контекста на динамичните промени и негативни процеси, протичащи в средата на сигурност.

В рамките на заседанието бе демонстрирана политическа воля по отношение необходимостта да бъдат взети адекватни мерки за защита на суверенитета и териториалната цялост на страната.

Членовете на Консултативния съвет се обединиха около позицията, че са налице нови и непрекъснато изменящи се предизвикателства пред националната сигурност на страната. В тази връзка бе обсъдено състоянието на държавните органи и структури от системата за защита на националната ни сигурност.

Постигнато бе съгласие, че ефективното противодействие на основните рискове и заплахи за националната сигурност на Република България изисква адекватно финансиране на сектора за сигурност, което да гарантира:

·        попълване на недостига от личен състав в сектор Сигурност и повишаване на неговата мотивация и престиж;

·        ускоряване реализацията на проектите за модернизация;

·        поддръжката на техниката, въоръжението и оборудването до замяната им с нови образци;

·        осигуряване на условия за повишаване на квалификацията и подготовката на личния състав;

Членовете на Консултативния съвет постигнаха единство в позицията си, че сигурността на страната трябва да продължи да се разглежда в контекста на системата за колективна отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, като едновременно с това Република България планово развива собствения си отбранителен потенциал.

В съвременната среда на сигурност е от ключово значение да се предприемат адекватни мерки за подобряване и усъвършенстване на междуинституционалното взаимодействие и координация, както и на механизмите за управление на системата за защита на националната ни сигурност.

За гарантиране на националната сигурност е необходимо да се приложат подходящи нормативни, организационни, ресурсни и други мерки.

Участниците в КСНС се обединиха около следните предложения до изпълнителната и законодателната власт, които да осигурят:

1.      Актуализация и усъвършенстване до 31.12.2017 г. на:

·        Стратегията за национална сигурност в съответствие с променената среда на сигурност;

·        Нормативната уредба, регламентираща устройството и функционирането на системата за защита на националната сигурност и включените в нея държавни органи и структури;

·        Нормативната уредба, недопускаща външна намеса във вътрешно-политическия живот на страната;

 2.     Анализ и предложения за:

·        Интегрирано развитие на сектор Сигурност и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за следващите 5 години – до 20.06.2017 г.;

·        Участие на българската отбранителна индустрия в развитието на сектор Сигурност;

·        Програми за индустриално сътрудничество, свързани с проектите за модернизация - до 30.09.2017г.

·        Ефективно управление на ресурсите за отбрана - до 30.09.2017г.;

 3.     Разработване на конкретни планове (до 30.06.2017 г.) за:

·        попълване на недостига от личен състав в сектор Сигурност и мерки за повишаване на неговата квалификация, мотивация и престиж;

·        ускорена реализация на проектите за модернизация;

·        поддръжката на техниката, въоръжението и оборудването до замяната им с нови образци.

 4.     План за поетапно повишаване на разходите за отбрана до 2% от БВП – 2024 г. (изготвен до 31.12.2017 г).